จัดหาแรงงานต่างด้าว mou
บริการจัดหาลูกจ้างต่างด้าว

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 8 ทิศกู้ดเพาเวอร์ จำกัด


บริการรับจัดหา และนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้าน เมียนม่าร์, ลาว, และกัมพูชา ดำเนินงานอย่างถูกกฎหมาย ตามบันทึกข้อตกลง MOU โดยทีมงานบริษัทของเรามีความชำนาญงานในด้านการนำเข้าแรงงานต่างด้าวทุกประเภทอุตสาหกรรม พร้อมทั้งให้คำปรึกษา แนะนำขั้นตอนการจัดการอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งจะทำให้ท่านหมดกังวลเกี่ยวกับเรื่องการใช้แรงงานผิดกฎหมาย หรือเรื่องแรงงานหลบหนีเข้าเมือง ที่มีผลทำให้เกิดความเสียหายต่อธุรกิจโดยรวมของท่านได้ หากท่านมีความสนใจรับบริการ หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องแรงงานต่างด้าว รวมถึงบริการรให้คำปรึกษา และ วางแผน ในการยื่นประกันสังคมสามารถติดต่อสอบถามกับทางบริษัท เรื่องแรงงานพม่า, ลาว, กัมพูชา ทั้งสามประเทศได้ที่นี่ 02-392-4115, 091-996-1111, 087-707-5655, 095-580-6959จัดหาแรงงานต่างด้าว ถูกกฎหมาย
แรงงานต่างด้าว

บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 8 ทิศกู้ดเพาเวอร์ จำกัด ใบอนุญาตจัดหางานเลขที่ นจ.0055/2560 โดยกองตรวจ และคุ้มครองแรงงาน กรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ให้บริการทางด้านแรงงานต่างด้าว โดยบริการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว, บริการจัดหา และนำเข้าแรงงานต่างด้าวระบบ MOU, ดำเนินการ MOU ให้กับคนงาน เพื่อสามารถขอใบอนุญาตทำงานได้ และบริการต่อวีซ่า และใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) ในกรณีหมดอายุ 2-4 ปี

จ้างแรงงานถูกต้องตามกฎหมาย สบายใจทั้งนายจ้าง และลูกจ้าง


ด่วน!! แรงงานต่างด้าวไม่ทัน 31 มีนาคม 2561 ยังมีทางออกโดยการทำMOUนำเข้าทีเดียวจบ อยู่ยาว 2 ปีต่อได้อีก 2 ปี ทางบริษัทเรามีบริการจัดทำ เพื่อแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้...

เนื่องจากทางรัฐบาลไทยได้เซ็นต์สัญญา MOU กับประเทศพม่า, เขมร และลาว เกี่ยวกับการอนุญาตจัดหา และนำเข้าแรงงานต่างด้าวจากชาติดังกล่าว ซึ่งในปัจจุบันนี้ประเทศเราในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม การท่องเที่ยว และการก่อสร้าง ได้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงานเป็นอย่างมาก จึงมีการลักลอบนำเข้าแรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านอย่างผิดกฎหมาย ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายอาญาว่าด้วยการทำงานอย่างผิดกฎหมายของทั้งคนงาน และนายจ้างด้วย ทางบริษัทจึงขอแนะนำให้นายจ้างควรจะนำเข้าแรงงานอย่างถูกต้องโดยตรงกับประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ ดีกว่าที่จะหาแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาเองภายในประเทศ ซึ่งนายจ้างยังจะต้องพิสูจน์สัญชาติให้กับแรงงานเหล่านั้นอีกด้วย ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่แพงกว่าการนำเข้าโดยตรงอีกด้วย

ขั้นตอนนำเข้าแรงงานต่างด้าว

ดูรายละเอียด »

ประกันสังคม

บริการให้คำปรึกษา ยื่นแบบขึ้นทะเบียนประกันสังคมต่อสำนักงานประกันสังคมภายในกำหนดเวลาตามกฏหมายสำหรับนายจ้าง และผู้ประกอบการ พร้อมทั้งให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูลค่าทดแทนจากกองทุนในกรณีต่าง ๆ

ดูรายละเอียด »

ฝึกอบรมแรงงาน ก่อนส่งนายจ้าง

ฝึกอบรมแรงงาน ก่อนส่งนายจ้าง

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 8 ทิศกู้ดเพาเวอร์ จำกัด ได้ลงนามเป็นพันธมิตรกับบริษัท KABAR SERVICES CO.,LTD ซึ่งเป็นพันธมิตรทางเมียนมา ซึ่งเป็นผู้นำทางด้าน ศูนย์ฝึกอบรมแรงงานที่ได้มาตรฐาน จากทั้งประเทศ สิงค์โปร์และประเทศมาเลเซีย ซึ่งศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ได้ลงนามกับทางบริษัท

ปัญหาแรงงานพม่า ในงานก่อสร้าง

ปัญหาแรงงานพม่า ในงานก่อสร้าง

ปัญหาแรงงานต่างด้าวจากประเทศพม่า สำหรับงานในวงการก่อสร้างของประเทศเรานั้น มีสาเหตุหลัก ๆ ทั้งจากตัวของแรงงานต่างด้าวเอง, ปัญหาจากตัวนายจ้าง ผู้รับเหมา รวมไปถึงปัญหาที่เกิดจากนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานต่างด้าว

แรงงานก่อสร้าง ต่างด้าว MOU

แรงงานก่อสร้าง ต่างด้าว MOU

ทันที่ที่สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ภาพของการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.ก 2560 คงจะต้องเข้มข้นขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลแรงงานก่อสร้าง ต่างด้าว MOU ชาวพม่า, กัมพูชา, ลาว นายจ้าง และแรงงานจากประเทศเหล่านี้จะประสบปัญหาอย่างไรบ้าง

ขั้นตอนการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOU

ขั้นตอนการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOU

รายละเอียดขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานภายในประเทศ ตามระเบียบ MOU รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนายจ้าง การเพิ่มสถานที่ทำงาน เพื่อจะได้เป็นการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรจำนวนการจ้างคนต่างด้าว

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรจำนวนการจ้างคนต่างด้าว

เพื่อจัดระบบการจ้างคนงานต่างด้าวโดยให้กรมการจัดหางานรับแจ้ง และจัดสรรจำนวนการจ้างคนต่างด้าวให้แก่นายจ้างเพื่อทำงานในสถานประกอบการ กรมการจัดหางานจึงได้วางระเบียบหลักเกณฑ์การจัดสรรจำนวน และพิจารณาอนุญาต เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว

มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดหางาน โดยข้อมูลจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องคนงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานภายในประเทศ ว่ามีกี่ประเภท แตกต่างกันอย่างไร และถูกต้องตามระเบียบหรือไม่

แรงงานต่างด้าวเข้า-ออกงาน ต้องแจ้งกรมการจัดหางาน ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท

กรมการจัดหางาน ย้ำนายจ้างที่จ้างคนต่างด้าวทำงานจะต้องแจ้งการเข้า-ออกในการทำงานของคนต่างด้าวภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ฝ่าฝืนมีโทษปรับสูงสุด 20,000 บาท ขณะเดียวกันนายจ้างต้องจัดทำสัญญาการจ้างงาน และเก็บสัญญาจ้างงานไว้ ณ ที่ทําการของนายจ้าง

มติครม.5 มีนาคม 62 เรื่อง การจัดตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราว

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงาน (รง.) เสนอ การจัดตั้งศูนย์จัดเก็บข้อมูลแรงงานเมียนมาชั่วคราวของทางการเมียนมา ณ จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความสัมพันธ์อันดีด้านแรงงานระหว่างไทย - เมียนมา และประโยชน์ที่เกิดขึ้นร่วมกัน

สถานการณ์แรงงานต่างด้าวในปีนี้

ช่วงที่ความเรียกร้องเรื่องแรงงานของเมืองไทยเปลี่ยนไปแล้ว เพราะฉะนั้นบรรดาคนที่ยังคงติดยึดในความนึกคิด ในเรื่องจริง รวมทั้งภาวะเดิมๆก็เลยส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาดแล้วก็เสียหายขึ้นแก่ระบบเศรษฐกิจของประเทศอย่างน่าอนาถ

กฎหมายแรงงานต่างด้าวฉบับใหม่ แก้ปัญหาบทลงโทษรุนแรง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 มติของที่ประชุม ครม.สัญจร ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ที่เห็นชอบ ร่างพระราชกำหนดการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวฉบับใหม่ ที่ปรับปรุงแก้ไขบทกำหนดโทษใน 4 มาตรา

คนต่างด้าวหันมาค้าขาย แย่งอาชีพคนไทย

การเข้ามาทำอาชีพค้าขายของชาวต่างด้าว เป็นการมาแย่งอาชีพของชาวไทย เนื่องจากว่ามักจะมีการขายของประเภทเดียวกัน โดยการตัดราคา และสินค้ามีคุณภาพต่ำกว่ามาตราฐาน...

ขึ้นทะเบียนต่างด้าว โค้งสุดท้าย

ที่กระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 15 มี.ค. พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานพูดถึงการปรับต้นแบบการสมัครสมาชิกความเป็นมาแรงงานต่างชาติที่ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (OSS) ว่า จากการคาดคะเนเหตุการณ์ปริมาณของแรงงานต่างประเทศที่ปฏิบัติงานไปตอนช่วงเวลาประมาณ 2 เดือน