พิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า

การพิสูจน์สัญชาติแรงงาน และนำเข้าแรงงานชาวพม่า

 

เอกสารที่ใช้ยื่นกับสำนักงานจัดหางานพื้นที่ การยื่นคำร้องของนำเข้า MOU แรงงานพม่า

        1. แบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ แบบ นจ.2 จำนวน 1 แผ่น

        2. หนังสือแต่งตั้ง (Power ot Attorney) จำนวน 1 แผ่น

        3. ใบอนุญาตของบริษัท จัดหางานพม่า (MOU) Agent Licensed (บริษัทจัดให้) จำนวน 1 ชุด

        4. สัญญาจ้าง (Employment Contact) จำนวน 1 ชุด

        5. หนังสือยืนยันการนำเข้าแรงงานต่างด้าวภายใต้ MOU จำนวน 1 แผ่น

        6. สำเนาใบโควต้าแรงงาน (ปีปัจจุบัน) จำนวน 1 ชุด

        7. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท + วัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ชุด

        8. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม (นายจ้าง) จำนวน 1 ชุด

        9. แผนที่บริษัท, ใบ ภพ.20 อย่างละ 1 แผ่น

       10. หนังสือมอบอำนาจพร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (กรณีผู้มีอำนาจไม่ได้ยื่นด้วยตัวเอง)

       **หมายเหตุ เอกสารทุกแผ่นให้นายจ้างเซ็นต์ชื่อ พร้อมประทับตราบริษัทฯ ใช้ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น 

 

เอกสารที่ใช้ดำเนินการนำเข้าแรงงานที่ผู้ประกอบการต้องเตรียม และส่งกลับมาให้ทางบริษัท

 

ชุดมอบอำนาจ 8 ชุด ประกอบด้วย

        1. มอบจำนวนคน (คัดเลือกคนในเมียนม่าร์) จำนวน 1 ชุด

        2. มอบอำนาจช่วง (เดินเอกสารในกระทรวงแรงงาน และสถานฑูตเมียนม่าร์) จำนวน 6 ชุด

        3. มอบอำนาจราชการ (เดินเอกสาร สนง.จัดหาพื้นที่) จำนวน 1 ชุด

        4. สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน (นายจ้าง) จำนวน 8 ชุด

        5. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (มีวัตถุประสงค์ของบริษัทประกอบด้วย) จำนวน 8 ชุด

        6. สำเนาใบโควต้าแรงงาน (ปีปัจจุบัน) จำนวน 2 แผ่น

        7. แผนที่บริษัท จำนวน 2 แผ่น

        8. สำเนาใบ ภพ.20 จำนวน 1 แผ่น

        **หมายเหตุ เอกสารทุกแผ่นให้นายจ้างเซ็นต์ชื่อ พร้อมประทับตราบริษัทฯ ใช้ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น

 

รูปถ่าย

        1. ป้ายสถานประกอบการ อย่างละ 1 รูป

        2. ลักษณะงานที่ต้องทำ อย่างน้อย 4 รูป

        3. สถานประกอบการ และผลิตภัณฑ์ อย่างละ 1-2 รูป

        4. ที่พักคนงาน จำนวน 2-4 รูป

 

สิทธิประโยชน์ของลูกจ้าง และข้อกำหนดความต้องการของนายจ้าง

        Company Demand & Detail ทางบริษัทจะส่งไปให้กรอกรายละเอียด แล้วส่งกลับมาพร้อมกับชุดมอบอำนาจ โดยเซ็นต์ชื่อพร้อมประทับตราบริษัทฯ

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม การจัดหาแรงงานต่างด้าวชาวพม่า

ติดต่อ คุณกัญจน์รัตน์ ศุนะนันทน์ (ภา) โทร 02-392-4115 ไลน์ไอดี 0877075655

 

ใบเสนอราคา

 แรงงานต่างด้าวพม่า-พิสูจน์สัญชาติแรงงาน


 พิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า แรงงานต่างด้าวถูกกฎหมาย

 

ใบเสนอราคา

 พิสูจน์สัญชาติแรงงานพม่า-MOU


 นำเข้าแรงงานต่างด้าวพม่า พิสูจน์สัญชาติ

.