ข่าวสารจาก กองทุนผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว

ข่าวสารล่าสุด จากกองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว

กระทรวงแรงงานได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญให้แรงงานต่างชาติมาดำเนินการขึ้นทะเบียนประวัติ ตรวจลงตราวีซ่า ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน หรือประกันสุขภาพ และขออนุญาตทำงาน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

กระทรวงแรงงานมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวง และหน่ยวยงานในสังกัด ติดตามผลดำเนินการ และจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากนายจ้าง สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับความสะดวกในการดำเนินการ โดยที่ผ่านมาพบว่าในการเก็บเงินค่าประกันสุขภาพของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร และในบางจังหวัด ไม่มีเจ้าหน้าที่มาดำเนินการที่ศูนย์ฯ ตามแนวทางข้างต้น จึงทำให้แรงงานต่างด้าวต้องจ่ายค่าตรวจสุขภาพ พร้อมกับค่าประกันสุขภาพที่โรงพยาบาลก่อนเข้ามาดำเนินการในศูนย์ ซึ่งการจัดเก็บค่าประกันสุขภาพที่โรงพยาบาลในลักษณะดังกล่าวนั้น ก่อให้เกิดความผิดพลาดบางประการ อาทิ การจัดเก็บเป็นการล่วงหน้าเกินกว่าอัตราที่กำหนด การจัดเก็บที่ซับซ้อนกับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ซึ่งก่อให้เกิดภาระในการดำเนินการของทั้งนายจ้าง และแรงงานต่างด้าวโดยไม่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่องการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น ขอความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกในการเก็บค่าประกันสุขภาพ ณ ศูนย์ฯ ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมในการตรวจสอบ คัดกรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน เพื่อประโยชน์ของนายจ้าง และแรงงานต่างด้าวต่อไป


ที่มาจาก กองทุนประกันตนคนต่างด้าว

ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธามังกรสายฟ้า

ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธามังกรสายฟ้า

ประวัติประเทศภูฏานอีกมุมมองที่ได้รับความสนใจ กล่าวขานถึงกันเป็นอย่างมากสำหรับดินแดนแห่งมังการสายฟ้านี้ จากเมื่อ 1,200 กว่าปีมาแล้ว

ข่าวสารจาก กองทุนผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว

ข่าวสารจาก กองทุนผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว

กระทรวงแรงงานได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2561 เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญให้แรงงานต่างชาติมาดำเนินการขึ้นทะเบียนประวัติ ตรวจลงตราวีซ่า ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน หรือประกันสุขภาพ และขออนุญาตทำงาน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว

มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดหางาน โดยข้อมูลจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องคนงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานภายในประเทศ ว่ามีกี่ประเภท แตกต่างกันอย่างไร และถูกต้องตามระเบียบหรือไม่

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 เป็นการปรับปรุงกฎหมายที่มีบทบัญญัติยังไม่ครอบคลุมการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวทั้งระบบ มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าว ต้องปรับเปลี่ยนระบบการจ้างงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรจำนวนการจ้างคนต่างด้าว

หลักเกณฑ์การพิจารณาจัดสรรจำนวนการจ้างคนต่างด้าว

เพื่อจัดระบบการจ้างคนงานต่างด้าวโดยให้กรมการจัดหางานรับแจ้ง และจัดสรรจำนวนการจ้างคนต่างด้าวให้แก่นายจ้างเพื่อทำงานในสถานประกอบการ กรมการจัดหางานจึงได้วางระเบียบหลักเกณฑ์การจัดสรรจำนวน และพิจารณาอนุญาต เพื่อให้หน่วยงานปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน

ขั้นตอนการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOU

ขั้นตอนการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOU

รายละเอียดขั้นตอนการนำเข้าแรงงานต่างด้าวเข้ามาทำงานภายในประเทศ ตามระเบียบ MOU รวมถึงการเปลี่ยนแปลงนายจ้าง การเพิ่มสถานที่ทำงาน เพื่อจะได้เป็นการจ้างแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมาย