บริการจัดหาลูกจ้างต่างด้าว

ข่าวสารจาก กองทุนผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว

ข่าวสารล่าสุด จากกองทุนผู้ประกันตนคนต่างด้าว

กระทรวงแรงงานได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญให้แรงงานต่างชาติมาดำเนินการขึ้นทะเบียนประวัติ ตรวจลงตราวีซ่า ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน หรือประกันสุขภาพ และขออนุญาตทำงาน ณ ศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร

กระทรวงแรงงานมอบหมายผู้ตรวจราชการกระทรวง และหน่ยวยงานในสังกัด ติดตามผลดำเนินการ และจัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากนายจ้าง สถานประกอบการ และแรงงานต่างด้าวที่ไม่ได้รับความสะดวกในการดำเนินการ โดยที่ผ่านมาพบว่าในการเก็บเงินค่าประกันสุขภาพของโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานคร และในบางจังหวัด ไม่มีเจ้าหน้าที่มาดำเนินการที่ศูนย์ฯ ตามแนวทางข้างต้น จึงทำให้แรงงานต่างด้าวต้องจ่ายค่าตรวจสุขภาพ พร้อมกับค่าประกันสุขภาพที่โรงพยาบาลก่อนเข้ามาดำเนินการในศูนย์ ซึ่งการจัดเก็บค่าประกันสุขภาพที่โรงพยาบาลในลักษณะดังกล่าวนั้น ก่อให้เกิดความผิดพลาดบางประการ อาทิ การจัดเก็บเป็นการล่วงหน้าเกินกว่าอัตราที่กำหนด การจัดเก็บที่ซับซ้อนกับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตนตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม ซึ่งก่อให้เกิดภาระในการดำเนินการของทั้งนายจ้าง และแรงงานต่างด้าวโดยไม่จำเป็น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561 เรื่องการบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทยตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น ขอความร่วมมือกระทรวงสาธารณสุขมอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาอำนวยความสะดวกในการเก็บค่าประกันสุขภาพ ณ ศูนย์ฯ ใน 76 จังหวัด และกรุงเทพมหานคร ร่วมกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประกันสังคมในการตรวจสอบ คัดกรองการขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันตน เพื่อประโยชน์ของนายจ้าง และแรงงานต่างด้าวต่อไป


ที่มาจาก กองทุนประกันตนคนต่างด้าว

ฝึกอบรมแรงงาน ก่อนส่งนายจ้าง

ฝึกอบรมแรงงาน ก่อนส่งนายจ้าง

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 8 ทิศกู้ดเพาเวอร์ จำกัด ได้ลงนามเป็นพันธมิตรกับบริษัท KABAR SERVICES CO.,LTD ซึ่งเป็นพันธมิตรทางเมียนมา ซึ่งเป็นผู้นำทางด้าน ศูนย์ฝึกอบรมแรงงานที่ได้มาตรฐาน จากทั้งประเทศ สิงค์โปร์และประเทศมาเลเซีย ซึ่งศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ได้ลงนามกับทางบริษัท

ปัญหาแรงงานพม่า ในงานก่อสร้าง

ปัญหาแรงงานพม่า ในงานก่อสร้าง

ปัญหาแรงงานต่างด้าวจากประเทศพม่า สำหรับงานในวงการก่อสร้างของประเทศเรานั้น มีสาเหตุหลัก ๆ ทั้งจากตัวของแรงงานต่างด้าวเอง, ปัญหาจากตัวนายจ้าง ผู้รับเหมา รวมไปถึงปัญหาที่เกิดจากนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานต่างด้าว

แรงงานก่อสร้าง ต่างด้าว MOU

แรงงานก่อสร้าง ต่างด้าว MOU

ทันที่ที่สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ภาพของการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.ก 2560 คงจะต้องเข้มข้นขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลแรงงานก่อสร้าง ต่างด้าว MOU ชาวพม่า, กัมพูชา, ลาว นายจ้าง และแรงงานจากประเทศเหล่านี้จะประสบปัญหาอย่างไรบ้าง

ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธามังกรสายฟ้า

ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธามังกรสายฟ้า

ประวัติประเทศภูฏานอีกมุมมองที่ได้รับความสนใจ กล่าวขานถึงกันเป็นอย่างมากสำหรับดินแดนแห่งมังการสายฟ้านี้ จากเมื่อ 1,200 กว่าปีมาแล้ว

ข่าวสารจาก กองทุนผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว

ข่าวสารจาก กองทุนผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว

กระทรวงแรงงานได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2561 เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญให้แรงงานต่างชาติมาดำเนินการขึ้นทะเบียนประวัติ ตรวจลงตราวีซ่า ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน หรือประกันสุขภาพ และขออนุญาตทำงาน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว

มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดหางาน โดยข้อมูลจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องคนงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานภายในประเทศ ว่ามีกี่ประเภท แตกต่างกันอย่างไร และถูกต้องตามระเบียบหรือไม่