ปัญหาแรงงานพม่า ในงานก่อสร้าง

ปัญหาแรงงานต่างด้าวเมียนม่าร์ ในงานก่อสร้างของไทย

ปัญหาที่เกิดจากตัวแรงงาน

1)  เป็นนิสัยเฉพาะตัว บางคนดื่มเหล้ามาก ไลฟ์สไตล์ไม่ขยัน ใช้เงินฟุ่มเฟือย มีความคิดเชิงลบ
2)  Skill (ทักษะ) เนื่องจากการพัฒนาในเมียนม่าร์ค่อนข้างช้า สิ่งปลูกสร้าง งานโยธายังไม่ก้าวหน้า ทำให้ประชากรเมียนม่าร์ไม่สามารถพัฒนาทักษะงานช่างได้มากมายนัก นายจ้างคงต้องนำมาฝึกงาน
3)  ภาษา ยังคงเป็นปัญหาในการสื่อสารระหว่างกัน ภาษาเมียนม่าร์เป็นภาษาที่คนไทยไม่คุ้นเคย แต่สำหรับแรงงานเมียนม่าร์แล้ว ในระยะแรกๆจะพบปัญหา แต่ถ้าให้โอกาสผ่านไป 3 เดือนก็สามารถสื่อสารงานกันได้

ปัญหาแรงงานพม่า      


ปัญหาที่เกิดจากนายจ้าง

1)  นายจ้างเคยชินจากการทำงานตามสไตล์เดิมๆง่ายๆไม่สนใจกฎหมาย จ่ายเงินไม่ตรงเวลา, จด OT มีปัญหาไม่ตรงกับเวลาทำงานจริง,ที่พักคนงานมีสภาพไม่ดี ไม่ถูกสุขลักษณะ,ห้องน้ำไม่พอกับจำนวนแรงงาน
2)  นายจ้างบางทีเป็นผู้รับเหมาช่วงมา รับเหมาราคาต่ำมาเพราะกลัวไม่ได้งาน จึงมีผลกระทบกับการจ้างงานของแรงงาน บางทีนายจ้าง,ผู้รับเหมา ไม่วางแผนการทำงานที่ดี ทำให้รับงานขาดทุน ผลกรรมจึงเกิดมาถึงลูกจ้าง

        เอนเยนซี่นั้นมีทั้งเอเยนซี่ฝั่งไทย และฝั่งเมียนม่าร์ เอเยนซี่เหล่านี้จะเป็นคนจัดแรงงาน เอเยนซี่ที่ดีต้องบอกและชี้แจงสภาพการจ้าง สภาพการทำงานให้กับแรงงานโดยไม่ปิดบัง ยิ่งอธิบายได้มาก ชัดเจน จะยิ่งทำให้แรงงานเข้าใจสภาพทำงานในไทย
        เอเยนซี่ฝั่งไทยต้องเข้าใจสภาพการในเมียนม่าร์ วัฒนธรรม ความเป็นอยู่ สไตล์ความคิด ในขณะที่เอเยนซี่ฝั่งเมียนม่าร์ต้องเข้าใจหลักตรรกะในการทำงานของไทย เพราะข้อผิดพลาดที่พบส่วนใหญ่ คือ แรงงานไม่ทราบสภาพการจ้าง สภาพการทำงาน เมื่อมาถึงสถานประกอบการจึงทำงานอย่างไม่มีความสุข ไร้เป้าหมาย

 

     

 

ปัญหาที่เกิดจากนโยบายของรัฐ

        นโยบายที่มีความไม่แน่นอนของรัฐ เช่น การย้ายนายจ้าง,การกำหนดพื้นที่ทำงาน,การตรวจสอบต่าง ๆ ที่มุ่งหมายหาข้อผิดพลาดมากเกินไป

   
         
   

 

ปัญหาแรงงานพม่า ในงานก่อสร้าง

ปัญหาแรงงานพม่า ในงานก่อสร้าง

ปัญหาแรงงานต่างด้าวจากประเทศพม่า สำหรับงานในวงการก่อสร้างของประเทศเรานั้น มีสาเหตุหลัก ๆ ทั้งจากตัวของแรงงานต่างด้าวเอง, ปัญหาจากตัวนายจ้าง ผู้รับเหมา รวมไปถึงปัญหาที่เกิดจากนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานต่างด้าว

แรงงานก่อสร้าง ต่างด้าว MOU

แรงงานก่อสร้าง ต่างด้าว MOU

ทันที่ที่สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ภาพของการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.ก 2560 คงจะต้องเข้มข้นขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลแรงงานก่อสร้าง ต่างด้าว MOU ชาวพม่า, กัมพูชา, ลาว นางจ้าง และแรงงานจากประเทศเหล่านี้จะประสบปัญหาอย่างไรบ้าง

ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธามังกรสายฟ้า

ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธามังกรสายฟ้า

ประวัติประเทศภูฏานอีกมุมมองที่ได้รับความสนใจ กล่าวขานถึงกันเป็นอย่างมากสำหรับดินแดนแห่งมังการสายฟ้านี้ จากเมื่อ 1,200 กว่าปีมาแล้ว

ข่าวสารจาก กองทุนผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว

ข่าวสารจาก กองทุนผู้ประกันตนแรงงานต่างด้าว

กระทรวงแรงงานได้แจ้งมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2561 เรื่อง การบริหารจัดการการทำงานของแรงงานต่างด้าวในประเทศไทย โดยมีสาระสำคัญให้แรงงานต่างชาติมาดำเนินการขึ้นทะเบียนประวัติ ตรวจลงตราวีซ่า ขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน หรือประกันสุขภาพ และขออนุญาตทำงาน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว

มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว ตามกฎหมายเกี่ยวกับการจัดหางาน โดยข้อมูลจากสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว ซึ่งเป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเรื่องคนงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานภายในประเทศ ว่ามีกี่ประเภท แตกต่างกันอย่างไร และถูกต้องตามระเบียบหรือไม่

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560

พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ. 2560 เป็นการปรับปรุงกฎหมายที่มีบทบัญญัติยังไม่ครอบคลุมการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าวทั้งระบบ มีผลกระทบต่อผู้ประกอบการที่ใช้แรงงานต่างด้าว ต้องปรับเปลี่ยนระบบการจ้างงานให้ถูกต้องตามกฎหมาย