บริการจัดหาลูกจ้างต่างด้าว

ขั้นตอนการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOU

ขั้นตอนนําเข้า mou

ขั้นตอนการนำคนต่างด้าวเข้ามาทำงานภายใต้ MOU

1. ขอโควต้า

ยื่นได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด / สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

-แบบ นจ.1

-แสดงหลักฐาน

2. ยื่นคำร้อง

ยื่นได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด / สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ที่สถานประกอบการตั้งอยู่

-แบบ นจ.2

-หนังสือแต่งตั้ง

-สัญญาว่าจ้าง

-เอกสารนายจ้าง

3. ประเทศต้นทาง

-รับสมัครแรงงาน

-คัดเลือกแรงงาน

-ทำสัญญา

-จัดทำบัญชีรายชื่อ

-ส่งรายชื่อให้นายจ้างไทย

4. ขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว

ยื่นได้ที่สำนังานจัดหางานจังหวัด / สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่

-บัญชีรายชื่อ

-แบบ ตท.2

-ชำระค่าคำขอ และค่าธรรมเนียม

-วางเงินประกัน (กรณีนายจ้าง)

5. การอนุญาตนำเข้า

กรมการจัดหางาน

-แจ้งการอนุญาตให้นายจ้างทราบ

-แจ้งสถานเอกอัครราชฑูตไทย

-แจ้งสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ตม.)

6. อบรมก่อนเริ่มทำงาน

แรงงานต่างด้าวเข้ารับการอบรม ณ ศูนย์แรกรับเข้าทำงาน และสิ้นสุดการจ้าง ลาว (หนองคาย) พม่า (ตาก) กัมพูชา (สระแก้ว)

คนงานต่างด้าวจะได้รับ E-Work Permit

7. การนำส่งใบรับรองแพทย์

คนต่างด้าวตรวจสุขภาพ นำใบรับรองแพทย์ ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด / สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ ภายใน 30 วัน นับตั้งแต่ได้รับ E-Work Permit

8. สิ้นสุดวาระการจ้าง

คนงานต่างด้าวเดินทางกลับประเทศต้นทางผ่านศูนย์แรกรับเข้าทำงาน และสิ้นสุดการจ้าง ถ้าต้องการกลับเข้ามาทำงานใหม่ ต้องเว้นวรรคอย่างน้อย 30 วัน

**การนำเข้าดำเนินการได้ 2 กรณีคือ นายจ้างดำเนินการเอง และมอบอำนาจให้ผู้รับอนุญาตดำเนินการ

 

การเปลี่ยนนายจ้าง

กรณีที่ยังไม่สิ้นสุดสัญญาการจ้างงาน ตามมติคณะกรรมการฯ เมื่อ 1 พ.ย. 2559 มีกรณีดังนี้

-นายจ้างเลิกจ้าง / นายจ้างเสียชีวิต

-นายจ้างล้มละลาย

-นายจ้างกระทำทารุณกรรม หรือทำร้ายร่างกายลูกจ้าง

-นายจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญาจ้างงาน หรือกฎหมายคุ้มครองแรงงาน

-สภาพการทำงาน หรือสภาพแวดล้อมที่อาจทำให้ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ หรือสุขภาพอนามัย

 

การเพิ่มสถานที่ทำงาน

-แรงงานจดทะเบียน และแรงงานนำเข้า MOU

-การเพิ่มสถานที่ที่ทำงานของนายจ้างรายเดียวกัน

-ในกิจการก่อสร้าง ขนส่งสินค้า หรือกิจการอื่นที่มีลักษณะการทำงานหลายแห่ง

-ในท้องที่จังหวัดเดียวกันยื่น 1 คำขอ (ทุกสถานที่ในท้องที่จังหวัดนั้น)

-หลายท้องที่จังหวัด ยื่น 1 คำขอต่อการเพิ่ม 1 ท้องที่จังหวัด

-ค่าคำขอ ๆ ละ 100 บาท (ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเพิ่มท้องที่)

 

ผู้ที่ต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว มีขั้นตอนดังนี้

1. กรณีที่ยังไม่มีแรงงานต่างด้าว และต้องการจ้างแรงงานต่างด้าว ให้ดำเนินการขอโควต้า และยื่นคำร้องขอนำเข้าแรงงานต่างด้าวที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครตามพื้นที่

2. กรณีมีแรงงานต่างด้าวอยู่แล้ว และต้องการจ้างให้ถูกต้อง ให้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารแรงงานต่างด้าวว่ามีเอกสารดังนี้หรือไม่

      2.1 บัตรประจำตัวคนซึ่งไม่มีสัญชาติไทย (บัตรชมพู) ซึ่งด้านหลังเป็นใบอนุญาตทำงาน และยังไม่หมดอายุ

      2.2 หนังสือเดินทาง หรือเอกสารแทนหนังสือเดินทาง มีตราประทับวีซ่า Non Immigrant L-A ยังไม่หมดอายุ

      2.3 ใบอนุญาตทำงาน (เล่มสีน้ำเงิน) ที่ยังไม่หมดอายุ

3. หากตรวจสอบเอกสารแรงงานต่างด้าวแล้ว มีเอกสารอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อ 2 ให้นายจ้างไปติดต่อสำนังานจัดหางานจังหวัด หรือสำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ เพื่อขอนุญาตทำงาน หรือขอเปลี่ยนนายจ้าง แล้วแต่กรณี

4. หากตรวจสอบเอกสารแรงงานต่างด้าวแล้ว พบว่าแรงงานต่างด้าวไม่มีเอกสารใด ๆ เลย ให้สันนิษฐานว่าเป็นแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมาย ไม่สามารถดำเนินการจ้างได้

 

บนจ.8ทิศกู้ดเพาเวอร์ มอบเงินช่วยเหลือแรงงานพม่าที่เสียชีวิต

บนจ.8ทิศกู้ดเพาเวอร์ มอบเงินช่วยเหลือแรงงานพม่าที่เสียชีวิต

15 ก.ย.62 เกิดเหตุไม่คาดฝันกับแรงงานพม่าที่ราชบุรี ที่ขี่มอเตอร์ไซด์ชนเสาไฟฟ้าข้างถนน

สิ่งที่นายจ้างต้องเตรียมดำเนินการเพื่อรอรับแรงงาน

สิ่งที่นายจ้างต้องเตรียมดำเนินการเพื่อรอรับแรงงาน

สิ่งที่นายจ้าง หรือเจ้าของผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวดำเนินการเพื่อรอรับแรงงานต่างด้าว ที่มีกำหนดนัดหมายมาทำงาน

ฝึกอบรมแรงงาน ก่อนส่งนายจ้าง

ฝึกอบรมแรงงาน ก่อนส่งนายจ้าง

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 8 ทิศกู้ดเพาเวอร์ จำกัด ได้ลงนามเป็นพันธมิตรกับบริษัท KABAR SERVICES CO.,LTD ซึ่งเป็นพันธมิตรทางเมียนมา ซึ่งเป็นผู้นำทางด้าน ศูนย์ฝึกอบรมแรงงานที่ได้มาตรฐาน จากทั้งประเทศ สิงค์โปร์และประเทศมาเลเซีย ซึ่งศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ได้ลงนามกับทางบริษัท

ปัญหาแรงงานพม่า ในงานก่อสร้าง

ปัญหาแรงงานพม่า ในงานก่อสร้าง

ปัญหาแรงงานต่างด้าวจากประเทศพม่า สำหรับงานในวงการก่อสร้างของประเทศเรานั้น มีสาเหตุหลัก ๆ ทั้งจากตัวของแรงงานต่างด้าวเอง, ปัญหาจากตัวนายจ้าง ผู้รับเหมา รวมไปถึงปัญหาที่เกิดจากนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานต่างด้าว

แรงงานก่อสร้าง ต่างด้าว MOU

แรงงานก่อสร้าง ต่างด้าว MOU

ทันที่ที่สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ภาพของการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.ก 2560 คงจะต้องเข้มข้นขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลแรงงานก่อสร้าง ต่างด้าว MOU ชาวพม่า, กัมพูชา, ลาว นายจ้าง และแรงงานจากประเทศเหล่านี้จะประสบปัญหาอย่างไรบ้าง

ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธามังกรสายฟ้า

ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธามังกรสายฟ้า

ประวัติประเทศภูฏานอีกมุมมองที่ได้รับความสนใจ กล่าวขานถึงกันเป็นอย่างมากสำหรับดินแดนแห่งมังการสายฟ้านี้ จากเมื่อ 1,200 กว่าปีมาแล้ว