บริการจัดหาลูกจ้างต่างด้าว

พิสูจน์สัญชาติแรงงานลาว

การพิสูจน์สัญชาติแรงงาน และนำเข้าแรงงานชาวลาว

 

เอกสารที่ต้องใช้

        เอกสารคนงาน

                - สำเนาหน้า Passport ทุกหน้า (กรณีมี Passport) จำนวน 1 ชุด

                - สำเนาใบอนุญตทำงาน (Work Permit) จำนวน 1 ชุด

                - รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 6 ใบ

                - สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของแรงงาน จำนวน 1 ชุด

                - ใบยืนยันที่อยู่ จำนวน 1 ชุด

 

        เอกสารนายจ้าง

                - สำเนาใบโควต้า จำนวน 3 ชุด

                - สำเนาหนังสือรับรองบริษัท (กรณีเป็นนิติบุคคล) จำนวน 3 ชุด

                - ทะเบียนการค้า (ภพ.20) จำนวน 3 ชุด

                - สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน นายจ้าง จำนวน 1 ชุด

                - แผนที่ จำนวน 3 ชุด

 

หมายเหตุ

        * รูปถ่ายจะต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง เห็นใบหู ไม่สวมใส่เครื่องประดับ พื้นหลังสีขาว ใส่เสื้อเชิ้ตสีขาว

        * นายจ้างจะต้องลงลายมือชื่อ และประทับตราบริษัทในเอกสารทุกหน้า

        * ระยะเวลาในการดำเนินการ ประมาณ 45-60 วันทำการ นับตั้งแต่วันยื่นเอกสาร

 

หลักฐานในการยื่นของ Demand MOU คนลาว

        1. แบบคำร้องขอนำคนงานต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ จำนวน 1 ชุด

        2. หนังสือแต่งตั้ง (Power of Attorney) จำนวน 1 ชุด

        3. สัญญาจ้าง (Employment Contact) จำนวน 1 ชุด

        4. สัญญานำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ จำนวน 1 ชุด

        5. สำเนาหนังสืออนุญาตให้จ้างแรงงานต่างด้าว (โควต้า) จำนวน 4 ชุด

        6. สำเนาหนังสือรับรองบริษัท อายุไม่เกิน 3 เดือน จำนวน 4 ชุด

        7. สำเนาทะเบียนพาณิชย์ (ภพ.20) จำนวน 4 ชุด

        8. สำเนาทะเบียนบ้านนายจ้าง จำนวน 4 ชุด

        9. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนนายจ้าง จำนวน 4 ชุด

       10. แผนที่ จำนวน 4 ชุด

       11. หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 4 ชุด

       12. หนังสือยืนยันการนำเข้าแรงงานต่างด้าวภายใต้ MOU จำนวน 4 ชุด

       13. กรณีโควต้าเป็นกิจการรับเหมาก่อสร้าง (รบกวนแนบสัญญารับเหมาก่อสร้าง พร้อมเอกสารผ้าว่าจ้างมาประกอบด้วย) จำนวน 4 ชุด

 

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่น Work Permit (MOU)

        1. ชุด ตท.2 หน้า 6 (ตามจำนวนคนงาน)

        2. หนังสือรับรองการจ้าง (ตามจำนวนคนงาน)

        3. สัญญาจ้าง (ตามจำนวนคนงาน)

        4.ใบเพิ่มสถานที่ทำงาน โปรดระบุชื่อโครงการ, ที่อยู่ของโครงการ, วันที่เริ่มโครงการ และวันสิ้นสุดโครงการ (กรณีเพิ่มสถานที่ทำงาน)

        5. สัญญารับเหมาก่อสร้างชุดเต็ม พร้อมเอกสารของผู้ว่าจ้างแนบประกอบ (กรณีเพิ่มสถานที่ทำงาน)

 

หมายเหตุ

        * กรรมการบริษัทจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทลงในเอกสารทุกหน้า (จะต้องลงลายมือชื่อให้เหมือนกันทุกฉบับทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ)

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม การจัดหาแรงงานต่างด้าวชาวลาว

ติดต่อ คุณพรทิพย์ อภิมหาศาล (พร) โทร 094-663-5354 ไลน์ไอดี pornthip459

 


 


 

.