บริการจัดหาลูกจ้างต่างด้าว

พิสูจน์สัญชาติแรงงานกัมพูชา

การพิสูจน์สัญชาติแรงงาน และนำเข้าแรงงานชาวกัมพูชา

 

การนำเข้าแรงงานกัมพูชาแบบ MOU แรงงานกลุ่มนี้ได้แก่

        1. แรงงานนำเข้าแบบ MOU ที่อยู่ในประเทศไทยครบ 4 ปี

        2. แรงงานที่ทำพาสปอร์ตในประเทศไทย และอยู่ครบ 4 หรือ 6 ปี

        3. แรงงานที่มีเอกสารไม่ตรงกับนายจ้างคนปัจจุบัน หรือคนที่ไม่มีเอกสาร

 

เอกสารที่ต้องเตรียม

        1. เอกสารนายจ้างมี 2กรณี คือ

                1.1 เอกสารนายจ้างบุคคลธรรมดา

                - สำเนาใบโควต้า จำนวน 3 ชุด

                - สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 3 ชุด

                - หนังสือมอบอำนาจ ( แบบช่วง(6), แบบราชการ(1), มอบจำนวนคน(1) ) จำนวน 3 ชุด

                - แผนที่ของสถานที่ตั้งที่ขอใบโควต้า จำนวน 2 ชุด

                - รูปถ่ายสถานที่ทำงาน และลักษณะงานที่ทำ จำนวน 4 รูป

                - รูปถ่ายที่พักของพนักงาน จำนวน 3 รูป

                - สัญญาก่อสร้าง ( ทั้งหมดที่มี ที่ยังไม่หมดอายุ ) จำนวน 2 ชุด

                1.2 เอกสารนายจ้างนิติบุคคล

                - สำเนาใบโควต้า จำนวน 3 ชุด

                - หนังสือรับรองบริษัท จำนวน 3 ชุด

                - หนังสือมอบอำนาจ ( แบบช่วง(6), แบบราชการ(1), มอบจำนวนคน(1) ) จำนวน 3 ชุด

                - แผนที่บริษัท / ใบ ภพ.20 จำนวน 2 ชุด

                - สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 8 ชุด

                - สัญญาก่อสร้าง ( ทั้งหมดที่มี ที่ยังไม่หมดอายุ ) จำนวน 2 ชุด

                - รูปถ่ายป้ายบริษัท ( 2 รูป ), ลักษณะการทำงาน ( 3 รูป ), ที่พักคนงาน ( 3 รูป ) จำนวน 1 ชุด

**หมายเหตุ เอกสารทุกแผ่นให้นายจ้างเซ็นต์ชื่อพร้อมประทับตราบริษัทฯ ใช้ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น

 

        2. เอกสารลูกจ้าง (แรงงาน)

                - บัตรพนักงาน และบัตรสีชมพู (ถ้ามี) จำนวน 1 แผ่น

                - สำเนาหน้าพาสปอร์ตทุกหน้า (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

                - สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) จำนวน 1 ชุด

                - รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง (ต้องแต่งกายสุภาพ) จำนวน 6 รูป

                - สำเนาใบเกิด จำนวน 1 ชุด

 

        3. เอกสารที่ทางบริษัท 8 ทิศกู้ดเพาเวอร์ จำกัด เตรียมและจัดส่งให้นายจ้างเซ็นต์ชื่อพร้อมประทับตราบริษัท ได้แก่

                - แบบคำร้องขอนำเข้าคนต่างด้าวตามบันทึกความเข้าใจ (MOU) แบบ นจ.2 จำนวน 1 แผ่น

                - หนังสือแสดงความต้องการแรงงาน (Company Detai) จำนวน 1 แผ่น

                - หนังสือแต่งตั้ง (Power of Attorney) จำนวน 1 แผ่น

                - สัญญาจ้าง (Employment Contact) จำนวน 1 ชุด

                - หนังสือยืนยันการนำเข้าแรงงานต่างด้าวภายใต้ MOU จำนวน 1 แผ่น

                - ใบอนุญาตของบริษัทจัดหางานเมียนม่าร์ Agent Licensed (บริษัทจัดให้) จำนวน 1 แผ่น

                - สำเนาใบโควตาแรงงาน (ปีปัจจุบัน) จำนวน 1 แผ่น

                - สำเนาหนังสือรับรองบริษัท + วัตถุประสงค์ (อายุไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 1 ชุด

                - สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้านผู้มีอำนาจลงนาม (นายจ้าง) จำนวน 1 ชุด

                - แผนที่บริษัทตามใบโควต้า, ใบ ภพ.20 อย่างละ 1 แผ่น

**หมายเหตุ เอกสารทุกแผ่นให้นายจ้างเซ็นต์ชื่อพร้อมประทับตราบริษัทฯ ใช้ปากกาสีน้ำเงินเท่านั้น

 

สิ่งที่แรงงานจะได้รับ

        1. Passport Inter อายุ 5 ปี

        2. Visa 2 ปี

        3. ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) 2 ปี

        4. ใบรับรองแพทย์

 

หมายเหตุ

        1. กรณี Visa หมดอายุ หรือคนที่ไม่มีเอกสารต้องจ่ายค่าเดินทางกลับประเทศกัมพูชาเอง

        2. ราคานี้รวมค่าเดินทางเข้าประเทศไทย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม การจัดหาแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา

ติดต่อ คุณพนอ โพล้งอยู่ (ปอ) โทร 085-983-5477 ไลน์ไอดี 0859835477