บริการจัดหาลูกจ้างต่างด้าว

กฎหมายแรงงานต่างด้าวฉบับใหม่ แก้ปัญหาบทลงโทษรุนแรง

กฎหมายแรงงานต่างด้าวฉบับใหม่ แก้ปัญหาบทลงโทษรุนแรง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561 มติของที่ประชุม ครม.สัญจร ที่อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี ที่เห็นชอบ ร่างพระราชกำหนดการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวฉบับใหม่ ที่ปรับปรุงแก้ไขบทกำหนดโทษใน 4 มาตรา คือ มาตรา 101 กรณีคนงานต่างด้าวทำงานในประเทศโดยไม่มีใบอนุญาต จากเดิมมีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับ 10,000 - 100,000 บาท เปลี่ยนเป็นปรับ 5,000 - 50,000 บาท ไม่มีโทษจำคุก มาตรา 102 กรณีนายจ้างรับแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตเข้าทำงาน จากเดิมมีโทษปรับ 400,000 - 800,000 บาทต่อแรงงานหนึ่งคน เปลี่ยนเป็น ปรับ 10,000 - 100,000 บาท ต่อแรงงานหนึ่งคน และหากนายจ้างกระทำผิดซ้ำ จะมีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี และห้ามนายจ้างที่กระทำผิดซ้ำจ้างแรงงานต่างด้าวเป็นเวลา 3 ปี

สำหรับการออกร่างพระราชกำหนดปรับแก้บทลงโทษครั้งนี้ พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจงว่า เดิมพระราชกำหนดของปี 2560 กำหนดโทษที่ค่อนข้างรุนแรงจนนำไปสู่การใช้ มาตรา 44  ออกคำสั่งหัวหน้า คสช. มาขยายเวลา เพื่อให้นายจ้าง และลูกจ้างแรงงานต่างด้าวไปดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย แต่เมื่อครบกำหนดเวลา และผ่อนปรนถึงช่วงหนึ่ง กระทรวงแรงงานได้ทบทวนเรื่องอัตรโทษอีกครั้งจนนำไปสู่การแก้ไข เพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อภาคแรงงานในระยะยาว โดยเริ่มแรกบทเฉพาะกาลจะ ได้กำหนดไม่ให้นำมาตรา 101  102 และ 119 ซึ่งเป็นบทลงโทษไปบังคับใช้จนกว่าจะถึงวันที่ 1 ก.ค. 61 เพื่อให้เวลานายจ้าง และลูกจ้างต่างด้าวไปดำเนินการจดทะเบียนตามกฎหมายให้ถูกต้อง