บริการจัดหาลูกจ้างต่างด้าว

ฝึกอบรมแรงงาน ก่อนส่งนายจ้าง

ฝึกอบรมแรงงาน ก่อนส่งนายจ้าง

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 8 ทิศกู้ดเพาเวอร์ จำกัด  ได้ลงนามเป็นพันธมิตรกับบริษัท KABAR SERVICES CO.,LTD  ซึ่งเป็นพันธมิตรทางเมียนมา  ซึ่งเป็นผู้นำทางด้าน ศูนย์ฝึกอบรมแรงงานที่ได้มาตรฐาน จากทั้งประเทศ สิงค์โปร์และประเทศมาเลเซีย ซึ่งศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ได้ลงนามกับทางบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 8 ทิศกู้ดเพาเวอร์ จำกัด เป็นนจ.แห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับความไว้วางใจ

สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องมีการอบรมตามมาตรฐาน เป็นระยะเวลา 1 เดือน และผ่านการคัดเลือกจากทางเจ้าหน้าที่ประเทศสิงค์โปร์และประเทศมาเลเซีย เป็นผู้ดำเนินการคัดตาม KPI ของแต่ละประเทศเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ประกอบการในประเทศดังกล่าว  สำหรับผู้ผ่านการคัดเลือกการฝึกอบรมของศูนย์ KABAR TIONG SENG (KABAR SERVICES CO.,LTD) จะได้รับใบCertificate จากหน่วยงานของเจ้าหน้าที่ของประเทศที่มาทำการคัดเลือก  

การฝึกอบรมของศูนย์ KABAR TIONG SENG มีการฝึกอบรมหลายแขนงเพื่อรองรับความต้องการของผู้ประกอบการซึ่งทำให้เกิดความพึงพอใจในแรงงานที่นำเข้ามาโดยผ่านศูนย์ฝึกดังกล่าวที่มีมาตรฐานสากล

MARINE SERVICES

MARITIME TRAING CENTRE

C.I.T.I TRAINING CENTRE  

การฝึกอบรมดังกล่าวจะมีผู้เชี่ยวชาญตามสาขานั้นๆ มาฝึกให้เกิดประสิทธิภาพ และ เกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงานจริง

ผู้เชี่ยวชาญที่มาฝึกสอนต้องผ่านการฝึกอบรมจากทางประเทศสิงค์โปร์และได้รับการรับรองจากทางสมาคมในสาขานั้นๆ


ศูนย์ฝึกอบรม KABAR TIONG SENG   ระยะเวลาการฝึก 1 เดือน  วันละ 2 ชั่วโมง และเพิ่มทักษะทางด้านภาษาควบคู่กับการฝึกอาชีพ

  

 

ห้องฝึกอบรมได้มาตรฐานและได้รับใบอนุญาตตามรายละเอียดดังนี้

Servicing company permit    number     560/2008

License number of the Ministry of labour   056/2008

License number of  Ministry of Science & Technology     DAE/LRS/190-2009


  


ห้องเรียนสำหรับฝึกอาชีพตามสาขาต่างๆซึ่งมีห้องเรียนสอนโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางการสอนจะเน้นทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติงาน

      

เนื่องจากบริษัท   KABAR SERVICES CO.,LTD  เป็นผู้ผลิตเรือบรรทุกน้ำมัน ทางศูนย์ได้ฝึกอบรมด้าน 

MARITIME TRAINING COURCE

1. Officer  In Charge Of A Navigational  Watch (OOW)

2. BST (4 –Tickets)

3. Pre-Sea (Deck Rating)

4. Pre-Sea (Engine –Room Rating)

5. Tanker Familiarzation (TF)อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการฝึกอบรม

  


ในครั้งนี้เมื่อทางเมียนมาโดยบริษัท KABAR SERVICES CO.,LTD ได้เลือกบริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 8 ทิศกู้ดเพาเวอร์ จำกัดเป็นพันธมิตรเพียงบริษัทเดียวในประเทศไทย เพื่อดำเนินการจัดฝึกอบรมคนงานต่างด้าวเพื่อเข้ามาทำงานในประเทศไทย  เพื่อรองรับความต้องการแรงงานต่างด้าวที่มีคุณภาพทางด้านฝีมือช่างทางด้านสาขาต่างๆเพื่อลดระยะเวลาการฝึกสอนงาน และสามารถปฏิบัติงานได้จริงตามที่ผู้ประกอบการต้องการ เพื่อให้งานประสบผลสำเร็จสูงสุดด้วยความเป็นมืออาชีพในการจัดหาแรงงานต่างด้าว  จะทำให้ผู้ประกอบการได้รับความพึงพอใจสูงสุดในการใช้บริการ บริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 8 ทิศกู้ดพาวเวอร์ จำกัด  

RIGHT MAN IN THE RIGHT JOB  นี่คือคำนิยามในการปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพจากบริษัท นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 8 ทิศกู้ดเพาเวอร์ จำกัด  

บนจ.8ทิศกู้ดเพาเวอร์ มอบเงินช่วยเหลือแรงงานพม่าที่เสียชีวิต

บนจ.8ทิศกู้ดเพาเวอร์ มอบเงินช่วยเหลือแรงงานพม่าที่เสียชีวิต

15 ก.ย.62 เกิดเหตุไม่คาดฝันกับแรงงานพม่าที่ราชบุรี ที่ขี่มอเตอร์ไซด์ชนเสาไฟฟ้าข้างถนน

สิ่งที่นายจ้างต้องเตรียมดำเนินการเพื่อรอรับแรงงาน

สิ่งที่นายจ้างต้องเตรียมดำเนินการเพื่อรอรับแรงงาน

สิ่งที่นายจ้าง หรือเจ้าของผู้ประกอบการต้องเตรียมตัวดำเนินการเพื่อรอรับแรงงานต่างด้าว ที่มีกำหนดนัดหมายมาทำงาน

ฝึกอบรมแรงงาน ก่อนส่งนายจ้าง

ฝึกอบรมแรงงาน ก่อนส่งนายจ้าง

บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ 8 ทิศกู้ดเพาเวอร์ จำกัด ได้ลงนามเป็นพันธมิตรกับบริษัท KABAR SERVICES CO.,LTD ซึ่งเป็นพันธมิตรทางเมียนมา ซึ่งเป็นผู้นำทางด้าน ศูนย์ฝึกอบรมแรงงานที่ได้มาตรฐาน จากทั้งประเทศ สิงค์โปร์และประเทศมาเลเซีย ซึ่งศูนย์ฝึกอบรมแห่งนี้ได้ลงนามกับทางบริษัท

ปัญหาแรงงานพม่า ในงานก่อสร้าง

ปัญหาแรงงานพม่า ในงานก่อสร้าง

ปัญหาแรงงานต่างด้าวจากประเทศพม่า สำหรับงานในวงการก่อสร้างของประเทศเรานั้น มีสาเหตุหลัก ๆ ทั้งจากตัวของแรงงานต่างด้าวเอง, ปัญหาจากตัวนายจ้าง ผู้รับเหมา รวมไปถึงปัญหาที่เกิดจากนโยบายของรัฐที่เกี่ยวข้องกับเรื่องแรงงานต่างด้าว

แรงงานก่อสร้าง ต่างด้าว MOU

แรงงานก่อสร้าง ต่างด้าว MOU

ทันที่ที่สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561 ภาพของการบังคับใช้กฎหมายตาม พ.ร.ก 2560 คงจะต้องเข้มข้นขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลแรงงานก่อสร้าง ต่างด้าว MOU ชาวพม่า, กัมพูชา, ลาว นายจ้าง และแรงงานจากประเทศเหล่านี้จะประสบปัญหาอย่างไรบ้าง

ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธามังกรสายฟ้า

ภูฏาน ดินแดนแห่งศรัทธามังกรสายฟ้า

ประวัติประเทศภูฏานอีกมุมมองที่ได้รับความสนใจ กล่าวขานถึงกันเป็นอย่างมากสำหรับดินแดนแห่งมังการสายฟ้านี้ จากเมื่อ 1,200 กว่าปีมาแล้ว