บริการจัดหาลูกจ้างต่างด้าว

ต่ออายุแรงงานต่างด้าว

ต่ออายุแรงงานต่างด้าว

 

 

การว่าจ้างแรงงานต่างด้าว....ใกล้หมดอายุจะทำอย่างไร?

การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าวที่สัญชาติ กัมพูชา ลาว เมียนมา ที่ใบอนุญาตทำงานจะสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562 – 31 มีนาคม พ.ศ.2563 ซึ่งบริษัท 8 ทิศกู้ดเพาเวอร์ จำกัด ได้เข้าประชุมในวันที่ 31 กรกฎาคม  พ.ศ.2562 ห้องประชุมชั้น 11 กระทรวงแรงงาน  โดยการแบ่งกลุ่มในการดำเนินการแยกออกเป็น 2 กลุ่มดังนี้
กลุ่มที่ 1.กลุ่มวันสิ้นสุดการอนุญาตทำงานก่อนวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562
             อนุญาตให้ทำงานถึงวันที่   30 กันยายน พ.ศ.2562  เท่านั้น
กลุ่มที่ 2.กลุ่มวันสิ้นสุดการอนุญาตทำงานวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563
    อนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2563 เท่านั้น
แต่ใน 2 กลุ่มดังกล่าวแนวทางบริหารจัดการอนุญาตให้ตีวีซ่า  1 ปี   ด้วยราคา 1900 บาท / คน ซึ่งแตกต่างจากราคาตีวีซ่าปัจจุบันซึ่งมีราคาเพียง 500 บาท /ระบุ 2 ปี   ซึ่งทำให้ปี2564 แรงงานทั้ง 2 กลุ่มนี้จำเป็นต้องดำเนินการตีวีซ่าอีกครั้ง ด้วยราคา 1900 บาท/ปี และ ตรวจสุขภาพ 500 บาท  ทำให้ค่าใช้จ่ายใน ปีที่ 2 เพิ่มอีก 2400 บาท/คน    ซึ่งยังไม่รวมถึงค่าธรรมเนียมที่เกิดจากการดำเนินการในปีแรก 
บริษัท 8 ทิศกู้ดเพาเวอร์ จำกัด ได้ดำเนินการสรุปขั้นตอนตามรูปด้านล่าง เพื่อความเข้าใจให้ทางผู้ประกอบการและนายจ้าง

 

.